רשומות

מציג פוסטים מתאריך ינואר, 2023

האם מותר היה לקחת את תוכנן של המכולות שנסחפו לחוף?

תמונה
  בס"ד טבת התשפ"ג בזמן הסערה שהיתה השבוע, שלוש מכולות התנתקו מאוניה שניסתה להיכנס לנמל אשדוד והציוד הרב שאופסן בהן הגיע אל החוף בעיר הסמוכה. תושבים רבים הגיעו למקום והחלו לבזוז את הציוד בטרם הגיעו לשם כוחות משטרה. ונשאלת השאלה, האם מבחינה הלכתית מותר לתושבים לקחת את תוכנן של המכולות הללו או לא? – סוגיה זו נקראת בגמרא בשם "זוטו של ים". את פירוש המילים זוטו של ים מסביר רש"י [1] : " מקומות בשפת הים שדרך הים לחזור לאחוריו י' פרסאות או חמישה עשר פרסאות פעמיים ביום ושוטף מה שמוצא שם והולך. זוטו לשון גדולה ושירוע (מלשון להשתרע, להתפרס)..." המקור לסוגיה זו נמצא במספר מקומות במסכת בבא מציעא [2] . בדף כ"ב ע"ב אומרת הגמרא: " ת"ש דא"ר יוחנן משום רבי ישמעאל בן יהוצדק מנין לאבידה ששטפה נהר שהיא מותרת דכתיב (דברים כב, ג) וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה מי שאבודה הימנו ומצויה אצל כל אדם (צריך להשיבה) יצאתה זו שאבודה ממנו ואינה מצויה אצל כל אדם (ולכן אין צריך להשיבה)" – הגמרא לומדת