שבת זכור - האם חייזרים יכולים להתגייר?

 

בס"ד


משנכנס אדר מרבין בשמחה ואין שמחה אלא בבשר ויין. אך כיוון שבשר זה רצח (יש ספרים בהם הנוסח הוא בשר זה טעים רצח, וצ"ע) ומכיוון שכשנכנס יין יצא סוד ובענייני סודות לא דורשים ברבים, נשמח ונגיל ביינה של תורה ונדון בשאלת יסודית עליה נשברו קולמוסים ונשפכו נהרות דיו – האם חייזר יכול להתגייר? וכשאנו אומרים חייזר הכוונה ליצור תבוני, לא איזה מיקרוב ממאדים.

על מנת לענות על שאלה זו עלינו ללמוד את הגמרא במסכת עירובין[1]: "בעי רב חנניא יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרה" – אנחנו יודעים שיש איסור לצאת מתחום שבת, כלומר אסור ללכת מעל אלפיים אמה מחוץ לעירוב. שואל רב חנניא: האם איסור זה תקף גם אם נמצאים עשרה טפחים מעל גבי הקרקע? – למשל, ספינה ששטה בים, האם חל על השטים בה איסור תחומין? מנסה הגמרא לענות במספר אופנים, ואנחנו נתמקד באופן השלישי: "תא שמע [בוא ושמע] הני שב שמעתא דאיתאמרן בצפרא בשבתא קמיה דרב חסדא בסורא [אותן שבע שמועות שנאמרו בשבת בבוקר לפני רב חסדא בעיר סורא] בהדי פניא בשבתא קמיה דרבא בפומבדיתא [ובשבת אחר הצהרים לפני רבא בעיר פומבדיתא] מאן אמרינהו לאו אליהו אמרינהו אלמא אין תחומין למעלה מעשרה [מי אמר אותן? האם לא אליהו הנביא?! משמע שאין תחומין למעלה מעשרה]" – כלומר, בשבת בבוקר הועברו שבע שמועות – הלכות – בעיר סורא ואחר הצהרים, מי שהעביר את השיעור, העביר אותו בפומבדיתא. ומי היה המעביר? – אליהו הנביא, איך הגיע ממקום למקום? ריחף מעל הקרקע! ומכאן מוכח שאין איסור תחומין מעל עשרה טפחים[2].

אבל הגמרא דוחה הסבר זה ואומרת: "לא, דלמא יוסף שידא אמרינהו" – לא חייבים לומר שאליהו הוא זה שהעביר את השיעורים כיוון שיכול להיות שיוסף השד היה מי שהעביר את השיעורים בישיבות, ויוסף השד לא שומר שבת כפי שמסביר רש"י[3]. כלומר לא ניתן להוכיח שאין איסור תחומין מעל עשרה טפחים ממקרה זה.

בואו נעצור שניה ונשאל את השאלות הבאות, כיצד יכול להיות ששד מעביר שיעורי תורה בישיבות הכי גדולות באותה תקופה בשבת והכל עובר חלק? וגם אם נאמר שלא העביר, כיצד בכלל ניתן להעלות על הדעת מצב כזה?

שאלה נוספת, מה פירוש ההערה של רש"י שיוסף השד לא שומר שבת, וכי יש שד ששומר שבת?! האם שדים מצווים על שמירת המצוות בכלל? על כך כותב באור זרוע[4]:"מורי ה"ר יהודה החסיד זצ"ל היה אומר  שהשדים מאמינים בתורה ועושים מה שאמרו חכמים..." ובספר פלאות עדותיך[5] עושה חלוקה בין שדים כשרים לשדים רשעים. יותר מזה הוא גם מביא[6] שהזוהר[7] מחלק בין שדים יהודים לשדים עכו"ם: "ואית בהון חכימין באורייתא דבכתב ובעל פה ואיתקרי יוסף שידא [ויש בהם חכמים בתורה שבכתב ושבעל פה ונקראים יוסף השד] דאוליד ליה שד עיין שם בזוהר הקדוש עוד בזה. ומשמע דבאמת איכא תרי גווני [שני סוגי] שדים חדא מסיטרא דקדושא ואידך מסיטרא דטומאה [אחד מצד הקדושה והאחר מצד הטומאה]. ולפי זה יש לומר דמה שכתב האור זרוע בשם רבינו יהודה החסיד דשדים שומרים התורה ותקנות חז"ל היינו אותם השדים דמסטרא דקדושה דנקראין יהודאי והם היו מצויים אצל חז"ל בתי מדרשות דאותם שהם מסיטרא דטומאה בודאי שהיו חז"ל מרחיקים אותם ולא היו נותנין להם דריסת רגל במקום הקודש...".

כך או כך יוצא מכל מה שהבאנו שמדובר על כך שהם מאמינים בתורה, אבל האם הם מחוייבים לקיים את מצוותיה? – ואכן דנים בנושא זה והמסקנה היא שאינם מחוייבים. אך נשאלת השאלה, אולי הם מחוייבים בשבע מצוות בני נוח? ועל כך עונה[8]: "ונראה דאין שד מוזהר בז' מצוות בני נח גם כשהוא מלובש בגוף דלא הווי אדם ומהאי טעמא [ומסיבה זו] גם אינו יכול להתגייר ולהיות ישראל והרבה יש להוסיף ולדון בגדרי והלכות שדים..." – כלומר אנחנו לומדים שכיוון ששד הוא לא כמו בן אדם רגיל, אין הוא יכול להתגייר.

אם נחזור לנושא המקורי שלנו, האם חייזר יכול להתגייר. על מנת לענות על שאלה זו היינו צריכים למצוא מצב דומה של ברייה תבונית שאינה כמו בן אדם אך אינה כמו בהמה. לשם כך אנו משווים את החייזר לשד ויוצא לנו מכאן שככל הנראה חייזר לא יכול להתגייר.

לסיום אוסיף שהתייעצתי בנושא עם הבינה המלאכותית של גוגל – ג'ימיני – ולאחר דין ודברים הוא כתב לי הערה שחשוב לציין: "יש לציין שגישות אלו [אותן ציין בהתכתבות שלנו] הן תיאורטיות בלבד, ועד כה לא ידוע על מקרה שבו חייזר ניסה להתגייר".

 [1] דף מ"ג עמוד א'

[2] ניתן לשאול, האם אליהו עדיין מצווה על איסור תחומין? וניתן לענות שכיוון שאליהו לא מת, עדיין מצווה.

[3] שם, ד"ה "יוסף שידא"

[4] אור זרוע השלם, שבת ועירובין, סימן קמ"ז

[5] חלק ב' עמוד קכ"ב

[6] שם עמוד קכ"ד

[7] פרשת פנחס רנ"ג א'

[8] פלאות עדותיך, ב', עמוד קכ"ז

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

"בנפול אויביך אל תשמח" או "באבוד רשעים רינה"?

האם היהדות מונותאיסטית?